دوره های آموزشی

تازه های گالری

Bulletin No 2 Y 2012_17
Bulletin No 2 Y 2012_17
شرح: بولتن شماره 2 سال 1390
Coordination meeting with officials of the Sports Medicine_5
Coordination meeting with officials of the Sports Medicine_5
شرح: جلسه‎ي هم‎آهنگي رييس فدراسيون پزشكي ورزشي با مسئولان انستيتو

جلسات تخصصی

در حال حاضر 35 مهمان حضور دارند

جستجو

حركات پشت و پایین كمر

حرکات سرشانه و کول

تقویم انستیتو کشتی

امروز یکشنبه : دومین دوره تربیت مربی بدنساز مقدماتی به زودی برگزار می شود

کتاب های کشتی

کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 منطقه 5 کشور - اهواز

Coaches control grade 3 and 2_11 Coaches control grade 3 and 2_15 Coaches control grade 3 and 2_13 Coaches control grade 3 and 2_20 Coaches control grade 3 and 2_12 Coaches control grade 3 and 2_3 Coaches control grade 3 and 2_22 Coaches control grade 3 and 2_8 Coaches control grade 3 and 2_1 Coaches control grade 3 and 2_14 Coaches control grade 3 and 2_18 Coaches control grade 3 and 2_10 Coaches control grade 3 and 2_22 Coaches control grade 3 and 2_24 Coaches control grade 3 and 2_21 Coaches control grade 3 and 2_19 Coaches control grade 3 and 2_13 Coaches control grade 3 and 2_27 Coaches control grade 3 and 2_9 Coaches control grade 3 and 2_2 Coaches control grade 3 and 2_16 Coaches control grade 3 and 2_17 Coaches control grade 3 and 2_7 Coaches control grade 3 and 2_11 Coaches control grade 3 and 2_4 Coaches control grade 3 and 2_5 Coaches control grade 3 and 2_8 Coaches control grade 3 and 2_25 Coaches control grade 3 and 2_14 Coaches control grade 3 and 2_6 Coaches control grade 3 and 2_9 Coaches control grade 3 and 2_29 Coaches control grade 3 and 2_20 Coaches control grade 3 and 2_28 Coaches control grade 3 and 2_26 Coaches control grade 3 and 2_24 Coaches control grade 3 and 2_18 Coaches control grade 3 and 2_12 Coaches control grade 3 and 2_26 Coaches control grade 3 and 2_27 Coaches control grade 3 and 2_19 Coaches control grade 3 and 2_29 Coaches control grade 3 and 2_21 Coaches control grade 3 and 2_23 Coaches control grade 3 and 2_5 Coaches control grade 3 and 2_23 Coaches control grade 3 and 2_4 Coaches control grade 3 and 2_3 Coaches control grade 3 and 2_25 Coaches control grade 3 and 2_1 Coaches control grade 3 and 2_2 Coaches control grade 3 and 2_16 Coaches control grade 3 and 2_30 Coaches control grade 3 and 2_30 Coaches control grade 3 and 2_28 Coaches control grade 3 and 2_6 Coaches control grade 3 and 2_17 Coaches control grade 3 and 2_10 Coaches control grade 3 and 2_7 Coaches control grade 3 and 2_15
Coaches control grade 3 and 2_11
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_15
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_13
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_20
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_12
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_3
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_22
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_8
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_1
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_14
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_18
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_10
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_22
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_24
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_21
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_19
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_13
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_27
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_9
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_2
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_16
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_17
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_7
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_11
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_4
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_5
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_8
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_25
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_14
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_6
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_9
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_29
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_20
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_28
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_26
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_24
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_18
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_12
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_26
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_27
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_19
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_29
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_21
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_23
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_5
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_23
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_4
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_3
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_25
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_1
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_2
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_16
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_30
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_30
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_28
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_6
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_17
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_10
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_7
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
Coaches control grade 3 and 2_15
شرح: کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشوردر اهواز
پایان کارگاه کنترل درجه مربیگری مربیان درجه 2 و 3 کشتی منطقه دو کشور در میاندوآب پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
يكشنبه ، 18 بهمن 1394 ، 11:02

پایان کارگاه کنترل درجه مربیگری مربیان درجه 2 و 3 کشتی منطقه دو کشور در میاندوآب

کارگاه کنترل درجه مربیگری مربیان درجه 2 و 3 کشتی آزاد و فرنگی استانهای منطقه دو کشور که از 14 بهمن ماه در شهرستان میاندوآب آغاز شده بود، عصر روز جمعه 16 بهمن با برگزاری آزمون های کتبی و عملی به کار خود پایان داد.

به گزارش سایت انستیتو بین المللی فدراسیون کشتی اسماعیل پلویی در کشتی آزاد و دکتر عبدالله چمن گلی در کشتی فرنگی به عنوان مدرس و آزمون گر عملی  و سید عسکر موسوی مدرس و آزمون گر نظری و آمادگی جسمانی این کارگاه بودند.

لازم به ذکر است در این کارگاه 300 کشتی گیر و مربی حضور داشتند.

در کارگاه کنترل درجه مربیان درجه 2 و 3 کشتی منطقه 2 کشور که از 14 لغایت 16 بهمن ماه در شهرستان میاندوآب برگزار گردید کشتی گیران و مربیان از استانهای: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و گیلان به همراه آقای حدادی نماینده فدراسیون کشتی حضور داشتند

 
کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 منطقه 5 کشور - اهواز پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
يكشنبه ، 18 بهمن 1394 ، 10:12
اهواز - جمعه 16 بهمن ماه

کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشور گزارش تصویری9 کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 5 کشور گزارش تصویری14
آخرين ويرايش : يكشنبه ، 18 بهمن 1394 ، 10:54
ادامه مطلب ...
 
کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 منطقه 3 کشور - البرز پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
يكشنبه ، 18 بهمن 1394 ، 10:07
گزارش تصویری کرج - 14 تا 16 بهمن ماه

کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 3 کشور گزارش تصویری3 کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 3 کشور گزارش تصویری4

کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 3 کشور گزارش تصویری5 کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 3 کشور گزارش تصویری6

کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 3 کشور گزارش تصویری10 کارگاه آزمون و کنترل مربیان درجه 3 و 2 مطنقه 3 کشور گزارش تصویری7

 

آخرين ويرايش : يكشنبه ، 18 بهمن 1394 ، 10:54
 
مراسم یادبود مرحوم سید جواد رفوگر روز یکشنبه 18 بهمن ماه در محل دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می شود. پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
چهارشنبه ، 14 بهمن 1394 ، 16:26

مراسم یادبود مرحوم سید جواد رفوگر روز یکشنبه 18 بهمن ماه در محل دانشگاه خوارزمی که زنده یاد استاد سید جواد رفوگر بعنوان استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در انجا فعالیت می کرد برگزار می شود. این مراسم از ساعت 10:30 تا 12 در دانشگاه خوارزمی به نشانی، تهران، خیابان مفتح، پائین تر از خیابان سمیه برگزار می شود

آخرين ويرايش : يكشنبه ، 18 بهمن 1394 ، 10:06
 
از فردا کارگاه کنترل درجه مربیگری مربیان درجه دو و سه کشتی برگزار می شود پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط it انستیتو   
سه شنبه ، 13 بهمن 1394 ، 20:09

به گزارش روابط عمومی انستیتو بین المللی فدراسیون کشتی، برنامه کارگاه های مربیگری درجه دو و سه کشور و اسامی مدرسان آن به شرح زیر است:


استان های عضو منطقه آموزشی 2 کشور:

مکان: میاندوآب
زمان: 14 تا 16 بهمن ماه
مدرسان و آزمون گران درس های عملی: اسماعیل پلویی (کشتی آزاد) عبداله چمن گلی (کشتی فرنگی)
مدرس و آزمون گر درس های نظری و آمادگی جسمانی: سید عسکر موسوی

* استان های عضو منطقه آموزشی 3 کشور:

مکان: کرج
زمان: 14 تا 16 بهمن ماه
مدرسان و آزمون گران درس های عملی: امیر توکلیان- مراد محمدی در کشتی آزاد و فرهاد اسماعیل نژاد در کشتی فرنگی
مدرس و آزمون گر درس های نظری و آمادگی جسمانی: هادی حبیبی


*
استان های عضو منطقه آموزشی 5 کشور:

مکان: اهواز
زمان: 14 تا 16 بهمن ماه
مدرسان و آزمون گران درس های عملی: علیرضا رضایی منش در کشتی آزاد و حسین مرعشیان در کشتی فرنگی
مدرس و آزمون گر درس های نظری و آمادگی جسمانی: فرشاد ورجاوند

آخرين ويرايش : سه شنبه ، 13 بهمن 1394 ، 20:27
ادامه مطلب ...
 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدي > پايان >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

تقویم

 
يكشنبه
1394
بهمن
25
 

سمپوزيوم علم و كشتي

بولتن شماره 3 - 1391

بولتن شماره 2 - 1390

بولتن شماره 1 - 1389

پزشکی ورزشی

بدنسازی و علم تمرین

تغذیه

روانشناسی کشتی

تصویر حركات سینه

حرکات زیر بغل و پشت

کلیه ی حقوق محفوظ است
این سایت متعلق به انستیتو بین المللی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و هر گونه استفاده از آن تنها با ذکر ماخذ مجاز می باشد Web : http://www.iwii.ir  *** E-mail : info@iwii.ir